Program Bezpieczny Dom

 

CHARAKTERYSTYKA 
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO
W CHRZANOWIE

 

         Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Chrzanowie przy ul. Śląskiej 62a jest kontynuacją Domu Pomocy Społecznej, sięga do XVII wieku.
Fundatorem był Mikołaj Spytko - Ligęza w Bobrku, kasztelan Czechowski. Ofiarował On dwa domy i 16 h na utrzymanie ubogich miasta Chrzanowa. Do czasu okupacji niemieckiej kilkunastu ubogich miało zapewnioną opiekę.
W roku 1949 ksiądz Wolny i Ksiądz Siewko poprosili Zgromadzenie Sióstr Służebniczek by objęły prowadzenie Domu i zaopiekowały się potrzebującymi.
Od roku 1950 Dom przeszedł pod Zarząd Zrzeszenia Katolików Caritas i otrzymywał comiesięczną dotację na funkcjonowanie domu.
Przez kolejne reformy jakie były wdrażane w naszym kraju takie też były podpisywane umowy na świadczenia usług.
Obecnie od roku 2000 został zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Budynek Zakładu jest adoptowany z hotelu OHP, po wielu pracach remontowych obiekt przystosowany jest do potrzeb podopiecznych.
Jest to budynek trzykondygnacyjny z szpitalną windą i podjazdem dla niepełnosprawnych.
Zakład przeznaczony jest dla kobiet przewlekle chorych somatycznie, które ze względu na stan zdrowia i wiek potrzebują całodobowej pielęgnacji i opieki, korzystania z innych świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych. Udzielane świadczenia zdrowotne służą w szczególności zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz zapobieganiu powstawania chorób i urazów.
W Zakładzie przebywa 80 Pań Pensjonariuszek przyjętych według skierowań. Panie przebywają w pokojach: 1,2,3 i 4 - osobowe dla osób leżących. Rozpiętość wiekowa jest od 23 do 103 lat, są to przeważnie osoby ciężko chore po wylewach i zawałach.
Zakład wyposażony jest w niezbędną aparaturę medyczną potrzebną do udzielania świadczeń medycznych. Na terenie Zakładu znajdują się gabinety: rehabilitacyjny, lekarski, pielęgniarskie, świetlica wykorzystywana do terapii zajęciowej z biblioteką, Kaplica, pralnia.
Przed budynkiem znajduje się ogród kwiatowy, w którym stoi "domek góralski" spełniający funkcję kiosku, w którym Panie mogą zrobić drobne zakupy.
Chore w Zakładzie są pod stałą opieką duszpasterską, z zachowaniem prawa do wolności sumienia i wyznania.
Pragniemy by nasz Zakład stał się dla podopiecznych drugim domem rodzinnym, gdzie panuje atmosfera dobroci, ciepła i życzliwości.
Staramy się by Panie nie odczuwały samotności i godnie przeżywały te ostatnie chwile.
Pensjonariuszki w miarę zdrowia i sił mogą uczestniczyć zarówno w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez terapeutki zajęciowe, jak i  również brać udział w imprezach okolicznościowych przygotowanych przez przedszkola, szkoły, zespoły i kabarety występujące gościnnie w ZOL.

 

HISTORIA

            Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Przewlekle Chorych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. N.P. - Prowincja Krakowska -
w  Chrzanowie ul. Śląska 62 a jest kontynuacją Domu Pomocy Społecznej,
przy ulicy Sienkiewicza 11, który początkiem swoim sięga aż XVII wieku.
Fundatorem jego był Mikołaj Spytko Ligęza w Bobrku. Ofiarował On dwa domy
i 16 ha gruntu na utrzymanie ubogich miasta Chrzanowa. Do czasu okupacji niemieckiej w 1939 r. było kilkunastu ubogich, którzy mieli tam zapewnioną opiekę.  Zakład był prowadzony przez świeckie panie. Z powodu braku opieki i złych warunków sanitarnych, w roku 1949 na prośbę Księdza Wolnego i Księdza Sieńki i zarządzenie śp. Księcia Kardynała Sapiechy zostały do pracy zaangażowane  Siostry Służebniczki N.M.P. Starowiejskie, by objąć prowadzenie domu. Od roku 1950 ogólne zarządzenie czynników państwowych nadrzędna władzę nad Zakładem przejęła instytucja społeczna: Zrzeszenia Katolików "Caritas" - Zarząd Główny w Warszawie, bezpośredni Oddział Wojewódzki w Katowicach.  Dom do roku 1957 nosił nazwę: Dom Opieki dla Dorosłych "Caritas", następnie: Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych "Caritas". Przez kolejne reformy jakie były wdrażane w naszym kraju takie też były podpisywane umowy na świadczenie usług. Od roku 2000 został zawarty kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Budynek Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego jest adoptowany z hotelu OHP, po wielu pracach remontowych obiekt przystosowany jest do potrzeb chorych. Jest to obiekt trzykondygnacyjny o powierzchni użytkowej 5074 mkw.  z szpitalną windą i podjazdem dla niepełnosprawnych. Wyposażony w niezbędną aparaturę medyczną i rehabilitacyjną potrzebną do udzielania świadczeń medycznych, zgodnie z obowiązującymi wymogami. Aktualnie przebywa w nim 80 pensjonariuszek niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Są wśród nich osoby ciężko chore po wylewach, po zawałach mózgu z porażeniem połowicznym. 50 % to osoby leżące wymagające specjalnej pomocy lekarskiej, pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej.
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Przewlekle Chorych w Chrzanowie
jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej posiadającej w Rzeczpospolitej osobowość prawną,
jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. Zakład jest placówką stacjonarną, to jest pobytu stałego, przeznaczoną dla osób starszych, niepełnosprawnych. Zakład jest prowadzony na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej późniejszymi zmianami pomiędzy Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie, a Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek  Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Chrzanowie ul. Śląska 62a jako Świadczeniodawcą. Zakład jest placówką usytuowaną na terenie województwa małopolskiego. Osobami uprawnionymi do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych są osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Osoby przewlekle i nieuleczalnie chore - bez względu na miejsce zamieszkania, kierowane są do Zakładu zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998r.
w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych
i  Pielęgnacyjno - Opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności
za pobyt w tych zakładach. Zakład przeznaczony jest dla kobiet przewlekle chorych somatycznie - stale przebywających w placówce, które ze względu na stan zdrowia
i wiek potrzebują całodobowej pielęgnacji i opieki, korzystania z innych świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych. Zakład umożliwia pensjonariuszkom korzystanie
z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych. Zakres
i poziom świadczeń Zakładu powinien być dostosowywany w miarę możliwości do potrzeb poszczególnych pensjonariuszek. Udzielane świadczenia zdrowotne służą w szczególności zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz zapobieganiu powstawania chorób i urazów. Realizacja zadań Zakładu wypełniana jest w duchu zasad i wartości chrześcijańskich, przy pomocy osób świeckich odznaczających się wysokimi walorami moralnymi. W działalności Zakładu - najważniejsze jest dobro pensjonariuszek, dlatego organizacja Zakładu jest podporządkowana i służy godności człowieka - uwzględniając stopień psychicznej i fizycznej jego sprawności, prawo do intymnego, godnego życia, ochroną dóbr osobistych.
Zakład udziela swym pensjonariuszkom całodobowego utrzymania i świadczeń zdrowotnych polegających na:
- pielęgnacji chorych,
- pielęgnacji opiece nad niepełnosprawnymi,
- rehabilitacji leczniczej,
- działaniach profilaktycznych,
- badaniach i poradach lekarskich.
Pensjonariuszki Zakładu otrzymują w szczególności:
- miejsce zamieszkania, wyposażone w niezbędne meble i sprzęty, pościel i bieliznę
pościelową oraz środki higieny osobistej,
-  odzież i obuwie stosownie do pory roku,
- wyżywienie, również dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza w ramach
obowiązujących norm żywieniowych,
- opiekę lekarską i pielęgniarską - z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem osób,
które  nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności,
-  zabiegi usprawnienia ruchowego i zdrowotnego,
-  leki i środki opatrunkowe na zlecenie lekarza,
-  właściwą terapię zajęciową, formację intelektualną i duchową,
-  dostęp do kultury, oświaty i rekreacji,
-  spokój i bezpieczeństwo na terenie Domu oraz opiekę w czasie  organizowanych zajęć
poza  domem,
W organizowaniu życia pensjonariuszek uwzględnia się następujące potrzeby:
- podmiotowego traktowania,
- posiadania własnych, drobnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie,
- korzystania z własnego ubrania,
- posiadania własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania,
- spożywania posiłków we wspólnocie grupy w warunkach  domowych,
- udziału w czynnościach związanych z ich codziennym życiem,
- aktywnego trybu życia,
- podtrzymywania więzi z rodziną oraz kontaktów ze środowiskiem lokalnym.
Świadczenia rehabilitacyjne - w miarę potrzeb i możliwości - opiera się na indywidualnym programie opracowanym dla potrzeb konkretnej osoby.
Program rehabilitacji może być realizowany indywidualnie lub w grupie.
Zakładem kieruje Dyrektor ustanawiany przez podmiot prowadzący.
Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt działalności Zakładu, jemu podlegają wszyscy pracownicy placówki. Podstawową komórką organizacyjną Zakładu
jest odział, nad którym opiekę bezpośrednią sprawuje siostra oddziałowa. Zakład
jako pracodawca dla wszystkich zatrudnionych, kieruje się w sprawach pracowniczych Regulaminem pracy i wynagrodzenia oraz odpowiednimi przepisami prawa.
Stosunek pracowników do pensjonariuszek i do wypełniania wobec nich określonych zadań oparty jest na chrześcijańskiej wizji człowieka - pełnym szacunku i miłości służebnej. Dyrektor ma obowiązek zatrudniania w Zakładzie osób o wysokich kwalifikacjach etycznych.
Dyrektor Zakładu zobowiązany jest w szczelności do :
-    tworzenia w Zakładzie atmosfery rodzinnej,
-    tworzenia dobrych warunków do realizacji zadań Zakładu wobec jego mieszkańców,

  • kształtowania właściwego stosunku personelu do mieszkańców Zakładu i między sobą,
  • zapewnienia mieszkańcom respektowania ich praw osobistych,
  • otoczenia mieszkańców szczególną troską, zwłaszcza w początkowym okresie pobytu w Zakładzie, aby ich adaptacja do życia w nowym środowisku i warunkach przeprowadzić możliwie łagodnie,
  • zapewnia mieszkańcom możliwości złożenia do przechowywania przedmiotów wartościowych oraz środków finansowych,
  •  zapoznania mieszkańców z ich uprawnieniami i obowiązkami oraz Regulaminem Zakładu według ich możliwości,
  •  utrzymywania kontaktów z rodzinami mieszkańców i z innymi osobami zainteresowanymi ich dobrem,
  • troski o właściwe warunki dla pensjonariuszek i dogodnego umierania oraz sprawienia pogrzebu zmarłym mieszkańcom, zgodnie z ich wyznaniem i miejscowymi zwyczajami,  jeżeli pogrzebu nie sprawia rodzina.